Inbjudan till Höstårsmöte

Publicerat: 2022-09-26 - 20:59 - Skrivet av Mikael Andersson

Klubben håller höstårsmöte torsdagen den 27 oktober kl. 19.00 i klubbhuset. Hjärtligt välkomna.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om mötet behörigt utlysts.
 4. Fastställande av föredragningslistan.
 5. Presentation av statistik och analys för säsongen 2022.
 6. Val av ordförande för höstårsmötet.
 7. Val av sekreterare.
 8. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.
 9. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret.
 10. Fastställande av antalet ledamöter kommande mandatperiod.
 11. Val av klubbordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
 12. Val av ledamöter i styrelsen, för en tid av 2 år.
 13. Fastställande an medlemsavgifter och övriga avgifter 2023.
 14. Behandling av styrelsens förslag gällande uppdatering av klubbens stadgar.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötet avslutas.