Lokala regler

Lokala Regler för Söderslätts
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel,
amatörreglerna samt följande Lokala
Lokala Regler och Tillfälliga Lokala Regler
Tillfälliga ”Lokala Regler” kommer att finnas anslagna på anslagstavlan i entrén och på Söderslätts GK´s
hemsida, www.soderslattsgk.com.
Därutöver gäller följande Lokala Regler
enskild tävling.
Plikt för brott mot Lokal Regel
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)
1. Pliktområden (Regel 17)
a. Hål 13 – ”Rött pliktområde
Rött pliktområde på hål 13 är buskaget på vänster sida. Början och slutet av pliktområde
med röd dubbelpinne.
b. Hål 14 – ”Rött pliktområde
Rött pliktområde på hål 14 är kullen mot hål 16. Början och slutet av pliktområdet markeras med röd
dubbelpinne.
c. Hål 15 – ”Rött pliktområde”
Rött pliktområde på hål 15 är
av pliktområdet markeras med röd dubbelpinne.
2. Onormala banförhållanden (Regel
a. Mark under arbete (MUA)
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som
under arbete”
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas
som ”mark under arbete
spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1 f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för ”
4. Områden i bunkrar
djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hå
får tas bort enligt regel 15.1 eller ”
tillåten enligt regel 16.1.
6. Dräneringsdiken/strängar med singel som finns på spelfältet
under arbete
för Söderslätts GK 2023
gt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och
kala regler och Tävlingsvillkor.
Tillfälliga Lokala Regler
illfälliga ”Lokala Regler” kommer att finnas anslagna på anslagstavlan i entrén och på Söderslätts GK´s
Därutöver gäller följande Lokala Regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en
(om inget annat sägs i den lokala regeln)
(förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)
(Regel 17)
Rött pliktområde”
Rött pliktområde på hål 13 är buskaget på vänster sida. Början och slutet av pliktområde
”Rött pliktområde”
på hål 14 är kullen mot hål 16. Början och slutet av pliktområdet markeras med röd
”Rött pliktområde”
Rött pliktområde på hål 15 är buskaget på höger sida efter den korsande bäcken. Början och slutet
av pliktområdet markeras med röd dubbelpinne.
Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål.
Mark under arbete (MUA)
Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som
under arbete”.
Områden definierat av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas
”mark under arbete”. Lättnad utan plikt för störande inverkan av
förbudszonen måste tas enligt regel 16.1 f.
Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för ”mark under arbete
bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till
djupa fåror genom sanden.
Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, ”lösa naturföremål”
får tas bort enligt regel 15.1 eller ”mark under arbete” från vilket lättnad utan plikt är
tillåten enligt regel 16.1.
Dräneringsdiken/strängar med singel som finns på spelfältet ska behandlas som ”
under arbete”
Sid 1 (2)
och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och
illfälliga ”Lokala Regler” kommer att finnas anslagna på anslagstavlan i entrén och på Söderslätts GK´s
såvida inget annat anges i samband med en
Rött pliktområde på hål 13 är buskaget på vänster sida. Början och slutet av pliktområdet markeras
på hål 14 är kullen mot hål 16. Början och slutet av pliktområdet markeras med röd
buskaget på höger sida efter den korsande bäcken. Början och slutet
Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som ”mark
Områden definierat av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas
”. Lättnad utan plikt för störande inverkan av
mark under arbete”.
ar förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till
lösa naturföremål” som
från vilket lättnad utan plikt är
ska behandlas som ”mark
SSlGK Lokala Regler 2023 - final
7. Nyplanterade träd med stödstolpe behandlas som ”mark under arbete”.

b. Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade
som oflyttbara
2. Rep och stolp
tillverkade föremål
3. Begränsningar i användning av
a. Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en tävlingsrond
motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller s
tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av
med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln
denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

4. Förfarandet vid dåligt väder
a. Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen
kommer återupptagande
Plikt se Regel 5.7 b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också
stängda.
5. Scorekortsansvar
1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats
antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.
Dessa lokala regler har fastställts
Nyplanterade träd med stödstolpe behandlas som ”mark under arbete”.
Oflyttbara tillverkade föremål
Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade
oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet
par för en avgränsad yta till områden definierade som
tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
Begränsningar i användning av speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av
motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka
med motoriserat transportmedel.
Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket
denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
vid dåligt väder och avbrott i spelet
Sätt att avbryta och återuppta spelet
avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen
kommer återupptagandet av spelet att signaleras med två signaler (upprepa
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också
1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats
antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.
fastställts av Söderslätts GK´s styrelse 2023-03
Sid 2 (2)
Nyplanterade träd med stödstolpe behandlas som ”mark under arbete”.
Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade
tillverkade föremålet.
ar för en avgränsad yta till områden definierade som oflyttbara
har samma status som det tillverkade föremålet.
inte åka med någon form av
enare tillåtits av
har alltid rätt att åka
Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket
denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen
signaler (upprepade gånger).
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats
antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
03-08