Lokala regler

Lokala Regler för Söderslätts GK 2024
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor.
Lokala Regler och Tillfälliga Lokala Regler
Tillfälliga ”Lokala Regler” kommer att finnas anslagna på anslagstavlan i entrén och på Söderslätts GK´s hemsida, www.soderslattsgk.com.
Därutöver gäller följande Lokala Regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)
1. Pliktområden (Regel 17)
a.               Hål 13 – ”Rött pliktområde”
                   Rött pliktområde på hål 13 är buskaget på vänster sida. Början och slutet av pliktområdet markeras                          med röd dubbelpinne.
b. Hål 14 – ”Rött pliktområde”
Rött pliktområde på hål 14 är kullen mot hål 16. Början och slutet av pliktområdet markeras med röd dubbelpinne.
c. Hål 15 – ”Rött pliktområde”
Rött pliktområde på hål 15 är buskaget på höger sida efter den korsande bäcken. Början och slutet av pliktområdet markeras med röd dubbelpinne.
2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål.
a. Mark under arbete (MUA)
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som ”mark under arbete”.
2. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ”mark under arbete”. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1 f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för ”mark under arbete”.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, ”lösa naturföremål” som får tas bort enligt regel 15.1 eller ”mark under arbete” från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Dräneringsdiken/strängar med singel som finns på spelfältet ska behandlas som ”mark under arbete”
7. Nyplanterade träd med stödstolpe behandlas som ”mark under arbete”.
b. Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Rep och stolpar för en avgränsad yta till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
3. Begränsningar i användning av speciell utrustning
a. Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
4. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a. Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagandet av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Plikt se Regel 5.7 b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också stängda.
5. Scorekortsansvar
1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.
Dessa lokala regler har fastställts av Söderslätts GK´s styrelse 2024-02-28