Lokala regler

Lokala Regler för Söderslätts GK 2023

Golf på Söderslätts GK spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel och Tävlingshandboken kapitel 1 - 3 och följande Lokala Regler samt Tävlingsvillkor och Lokala Bestämmelser.

 

Tillfälliga Lokala Regler

Eventuella tillfälliga ”Lokala Regler” kommer att finnas anslagna på anslagstavlan i entrén och på Söderslätts GK´s hemsida, www.soderslattsgk.com.

Klubbchefen, eller den som klubbchefen har delegerat beslutanderätten till, får besluta att följande Tillfälliga Lokala Regel ska gälla under i beslutet angiven tid.

 

Obligatorisk användning av slagmattor

När en spelares boll ligger på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre och en putter inte används för slaget, måste spelaren ta lättnad utan plikt genom att lyfta den ursprungliga bollen och placera den ursprungliga bollen eller en annan boll på en slagmatta och spela den därifrån. Slagmattan måste placeras ovanpå den plats där bollen blev liggande.

Om en boll, när den placerats, rullar av slagmattan måste spelaren försöka placera den en andra gång. Om bollen återigen inte stannar kvar på slagmattan, måste slagmattan flyttas till närmaste plats, inte närmare hålet, där bollen blir liggande i vila på slagmattan när den placerats.

Om en boll på slagmattan oavsiktligt rubbas innan ett slag slås, blir det ingen plikt och bollen måste återplaceras på slagmattan.

Om en peg används för att fästa slagmattan i marken, får bollen inte placeras på peggen.

 

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

Det är tillåtet att registrera en handicaprond om ronden har spelats med slagmattor i enlighet med ovan angiven Tillfälliga Lokala Regel.

 

Lokala Regler

 

Därutöver gäller följande Lokala Regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

1. Pliktområden (Regel 17)

a. Hål 13 – ”Rött pliktområde”

Rött pliktområde på hål 13 är buskaget på vänster sida. Början och slutet av pliktområdet markeras med röd dubbelpinne.

b. Hål 14 – ”Rött pliktområde”

Rött pliktområde på hål 14 är kullen mot hål 16. Början och slutet av pliktområdet markeras med röd dubbelpinne.

c. Hål 15 – ”Rött pliktområde”

Rött pliktområde på hål 15 är buskaget på höger sida efter den korsande bäcken. Början och slutet av pliktområdet markeras med röd dubbelpinne.

 

2. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål.

a. Mark under arbete (MUA)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som ”mark under arbete”.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ”mark under arbete”. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 11 f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för ”mark under arbete”.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, ”lösa naturföremål” som får tas bort enligt regel 1 eller ”mark under arbete” från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 6. Dräneringsdiken/strängar med singel som finns på spelfältet ska behandlas som ”mark under arbete
 7. Nyplanterade träd med stödstolpe behandlas som ”mark under arbete”.

 

b. Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 2. Rep och stolpar för en avgränsad yta till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremåle

 

4. Begränsningar i användning av speciell utrustning

a. Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a. Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.

Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen

kommer återupptagandet av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt se Regel 5.7 b.

 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 

 

Dessa lokala regler har fastställts av Söderslätts GK´s styrelse 2023-03-08