Stadgar

Stadgar

Stadgar för Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie, som är en ideell förening, stiftad den 9 mars 1993 och med hemort i Västra Grevie.
Stadgarna fastställda vid årsmöte den 2 mars 1995.
Ändringar i § 14 fastställda vid årsmöte den 10 mars 1999.
Ändringar i § 15 fastställda vid årsmöte den 11 mars 2008.
Ändringar i § 25 fastställda vid årsmöte den 25 november 2008.
Ändringar i § 13 och 21 fastställda vid årsmötet den 24 november 2009.
Ändringar i § 13 fastställda vid årsmötet den 20 mars 2012.


Idrottens mål och inriktning
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.


Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma
angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.


Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.


§ 2 Sammansättning
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.


§ 3 Tillhörighet mm
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Skånes golfdistriktsförbund (GDF) samt Skånes idrottsförbund (DF). Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlings-bestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna, av dessa organ, begärda uppgifter.


§ 4 Beslutande organ
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


§ 5 Firmateckning
Golfklubbens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de styrelsen utser.


§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari till och med 31 december.


§ 7 Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.


§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst
2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av
såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid
insändas till SGF. SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider
mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.


§ 9 Upplösning av golfklubben
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.


Golfklubbens medlemmar

§ 10 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av klubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RFs stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.


§ 11 Utträde
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha utträtt ur klubben med omedelbar verkan. Sådan medlems skyldighet att till klubben erlägga förfallna avgifter kvarstår.


§ 12 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadatklubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen efter beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RFs stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.


§ 13a Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i golfklubben
• Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
• Har rätt till information om klubbens verksamhet.
• Skall erhålla spelrättsbevis efter fullgjord inbetalning av avgift för spelrättsbevis,
• Skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.
• Får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet.
• Skall betala de avgifter som beslutas av klubben.
• Har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben


§ 13b Spelrättighet
Rätt att spela på klubbens banor har dels:
• Medlemmar som innehar spelrättsbevis och ej är passiva medlemmar
• Juniormedlemmar
• Andra medlemmar som enligt beslut äger rätt till spel dels:
• Greenfee-gäster
• Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan
Antalet medlemmar med spelrättighet samt antal spelrättsbevis beslutas av årsmöte.


§ 13c Spelrättsbevis
Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbevis ska utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar eller nyttjar spelrättsbevis, innehålla uppgifter om dennes namn och Golf-ID samt spelrättsbevisets nummer. Spelrättsbevis får återlåtas till klubben utan krav på ersättning och årsavgift för nästkommande år om det återlämnas senast 31 oktober årligen. Byte av medlemskap inför nästkommande säsong skall göras skriftligen till kansliet före den 31 oktober. Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.


§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de
bestämmelser som utfärdats av SGF. Årsmöte och extra årsmöte.


§ 15 Tidpunkt, kallelse
Ordinarie årsmöten, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls dels senast under april månad (vårmöte),dels senast under november månad (höstmöte) på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 14 dagar före årsmötet meddelas medlemmarna genom e-mail, klubbens hemsida och anslås på klubbens anslagstavla. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på mötet.


§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före resp. möte. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.


§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Rösträtt på årsmötet har medlem, som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år. Rösträtten är personlig. Familjemedlem äger dock företräda övriga medlemmar i samma familj (äkta make/maka, sambo och barn) med stöd av skriftlig fullmakt. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.


§ 18 Beslutförhet
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§ 19 Beslut och omröstning
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter endast jarop är fattat med acklamation. Beslutenligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet). Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det. Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.


§ 20 Valbarhet
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben. Klubben skall verka för att
styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får en allsidig sammansättning.


§ 21 Ärenden vid årsmötet
Vid Vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslistan.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte
ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning (balans och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande året.
11. Val av två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år.
I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
12. Val av en (1) till två (2) revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
ledamöter ej deltaga.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.
Vid Höstårsmötet förekommer följand ärenden
1. Fastställande av röstlängd för årsmötet
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande
skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av antal ledamöter kommande mandatperiod
7. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år.
8. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen, för en tid av två (2) år.
9. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, för det kommande året.
10. Behandling av förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för
klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i
kallelsen till årsmötet.


§ 22 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondedel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 (sju) dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i 19 och 20 §.

 

Valberedning.

§ 23 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och 2 (två) övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och 1 (en) ledamot samt styrelsen utser 1 (en)ledamot. Olika åldersgrupper bör finnas representerade i valberedningen. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna förslag, att utskickas med årsmöteshandlingarna.


Revision.

§ 24 Revision
Revisorn/revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Klubbens räkenskaper skall vara revisorn/revisorerna tillhanda senast 4
(fyra) veckor före årsmötet. Revisorn/revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 (två) veckor före årsmötet.


Styrelse.

§ 25 Sammansättning
Styrelsens antal beslutas av Höstårsmötet enligt § 21. Styrelsen skall bestå av ordförande och lägst 6 och högst 10 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.


§ 26 Åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för RFs och SGFs och dess stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
• Tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut.
• Planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
• Ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed.
• Lämna revisorn/revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att denne/dessa skall kunna fullgöra sin/sina uppgifter enligt stadgarna och god redovisningssed.
• Förbereda årsmötet.
Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.


§ 27 Kallelse, beslutförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillsändas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.


§ 28 Överlämnande av beslutanderätten
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.