Stadgar

STADGAR FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB I
VÄSTRA GREVIE (847000-6787)
Innehållsförteckning
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ......................................................................................................................... 4
1 § ÄNDAMÅL .................................................................................................................................................. 4
2 § SAMMANSÄTTNING ................................................................................................................................. 4
3 § TILLHÖRIGHET M. M. ............................................................................................................................... 4
4 § BESLUTANDE ORGAN ............................................................................................................................. 4
5 § FIRMATECKNING ...................................................................................................................................... 4
6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR .............................................................................................. 4
7 § STADGETOLKNING .................................................................................................................................. 4
8 § STADGEÄNDRING ..................................................................................................................................... 4
9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN ......................................................................................................... 4
9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR ............................................................................. 5
GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR ...................................................................................................................... 5
10 § MEDLEMSKAP ......................................................................................................................................... 5
11 § UTTRÄDE .................................................................................................................................................. 5
12 § UTESLUTNING ......................................................................................................................................... 6
13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ............................................................................ 6
13 a § SPELRÄTT .............................................................................................................................................. 6
14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN.................................................................. 6
15 § TIDPUNKT, KALLELSE ........................................................................................................................... 7
16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE......................................................... 7
17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT ................................................................... 7
Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF samt den som
mötet medger sådan rätt. ..................................................................................................................................... 7
18 § BESLUTFÖRHET ...................................................................................................................................... 7
19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING ................................................................................................................. 7
20 § VALBARHET............................................................................................................................................. 8
21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE ...................................................................................................................... 8
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas
endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. ................................................................................................ 9
22 § EXTRA ÅRSMÖTE ................................................................................................................................... 9
VALBEREDNING ................................................................................................................................................. 9
23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN ................................................................................................... 9
REVISION .............................................................................................................................................................. 9
24 § REVISION .................................................................................................................................................. 9
STYRELSE ........................................................................................................................................................... 10
25 § SAMMANSÄTTNING ............................................................................................................................. 10
26 § ÅLIGGANDEN ........................................................................................................................................ 10
27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING ......................................................................... 11
28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN ................................................................................ 11
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 2
STADGAR FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB I VÄSTRA GREVIE
Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie (847000-6787) är en ideell förening, stiftad den
9 mars 1993 och med hemort i Västra Grevie, Vellinge kommun.
Stadgarna är fastställda vid årsmöte den 27 oktober 2022.
IDROTTSRÖRELSENS (Riksidrottsförbundets) verksamhetsidé, vision och
värdegrund
Idrottens verksamhetsidé (2015)
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.
Definitioner och konstateranden:
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig
folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med
tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-25
år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är
en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat
vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om
prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och
föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition
där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling
och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit
som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 3
Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas
och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad
idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i
världsklass.
Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla
all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet
innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön
eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att
följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland
annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt
mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i
reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av
idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på
www.rf.se .
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén,
visionen och värdegrunden. (Gällande från Riksidrottsmötet 2015)
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 4
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i
enlighet med idrottens verksamhetsidé. Klubben ska i sin verksamhet aktivt verka för
en dopingfri idrott.
2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som
medlemmar.
3 § TILLHÖRIGHET M. M.
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till
Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Skånes golfdistriktsförbund (GDF)
samt Skånes idrottsförbund (DF). Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers
stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat
idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller
respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till
förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
4 § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5 § FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.
6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:
1 januari t.o.m. 31 december
7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i
stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.
8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska alltid insändas till SGF och GDF. SGF
och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot
överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.
9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubbens tillgångar ska användas till
bestämt golffrämjande ändamål.
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 5
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart sändas in
till SGF.
9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom
ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan
egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst
3/4 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.
GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR
10 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat
beslutanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn
till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att
sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också
avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till
ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas
och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet.
Beslutet ska inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin
ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre
veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap
enligt första stycket ovan. Av 13 a § nedan framgår att den som både är medlem och
införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.
Hedersmedlem
Genom beslut av årsmöte får person, på förslag av styrelsen, väljas till hedersmedlem i
klubben. Årsmötet beslutar även om, och i så fall specifikt vilka, avgifter
hedersmedlemmen ska befrias från att behöva erlägga. Styrelsen får till hedersmedlem
endast föreslå person, som genom sina insatser för klubben gjort sig synnerligen
förtjänt därav.
11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
Om anmälan om utträde eller ändring av medlemskategori kommer in till styrelsen
efter den 31 oktober kvarstår dock skyldighet att betala medlemsavgift för det
nästkommande kalenderåret med för det året beslutade avgifter.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben ska anmodas att
göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem
att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte
anstånd, ska denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 6
12 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat
klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
Härvid ska beaktas om han tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att
yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen ska
underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får
begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan ska skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15
kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut ska avfattas skriftligen och
inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde
inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.
13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben
 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 har rätt till information om klubbens verksamhet,
 ska betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar
spelrätt och är införd i spelrättsregistret,
 ska följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt
följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av
klubben.
13 a § SPELRÄTT
Rätt att spela på klubbens golfbanor har dels medlem som innehar spelrätt, dels
greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.
En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt ska
utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte.
Spelrättsregistret ska för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och
medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och
medlemsnummer.
Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter
finns i ”Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis". Sådana bestämmelser
fastställs av årsmöte.
14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning
enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.
ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 7
15 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höstoch
ett vårmöte. Höstmöte hålls före oktober månads utgång. Vårmöte hålls före april
månads utgång.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.
Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte ska senast tre
veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld, samt anslås
på klubbens hemsida och anslagstavla.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med
budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med
styrelsens yttrande ska i förekommande fall, senast en vecka före höst- respektive
vårmöte finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och ska tillhandahållas på
mötet.
16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.
17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser
mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.
Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock
utövas genom ombud. Ombud, som ska uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte
företräda fler än en medlem och ska själv vara medlem i föreningen.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för RF, DF, SGF och
GDF samt den som mötet medger sådan rätt.
18 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad
röstlängd, är närvarande på mötet.
19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
 Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan
begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
 Beslut enligt 8, 9 och 9 a §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad
majoritet).
 Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet
avgivna röster (enkel relativ majoritet).
 Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster
(enkel absolut majoritet).
 Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske
slutet.
 Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds
av mötets ordförande, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 8
20 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i
klubben.
Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller
till revisor i klubben.
Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till
revisor i klubben.
Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och
andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika
åldersgrupper finns representerade.
21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid höstmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska
justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen kommande mandatperiod.
9. Val av
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1)
år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
10. Övriga frågor (information och diskussion).
Vid vårmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska
justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsoch
räkenskapsåret.
11. Val av två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska
utses till ordförande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 9
12. Val av en (1) till två (2) revisorer och högst två (2) suppleanter för en tid av ett
(1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor (information och diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
22 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar
skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som
anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på
beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan
oförmåga inträder inom kort.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till
sådant möte. Mötet ska hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar ska senast 7
dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld, samt
anslås på klubbens hemsida och anslagstavla. Underlåter styrelsen att utfärda
föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med
föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som
anges i §§ 17, 18 och 19.
VALBEREDNING
23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter av vilka årsmötet
väljer ordförande och en (1) ledamot samt styrelsen utser en (1) ledamot.
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och
män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter begärt det.
Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt
förslag.
REVISION
24 § REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och ska för deras räkning mellan årsmöten
granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd
eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 10
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.
STYRELSE
25 § SAMMANSÄTTNING
Antalet styrelseledamöter beslutas av höstårsmötet enligt 21 §. Styrelsen ska bestå av
ordförande och lägst sex (6) och högst tio (10) övriga ledamöter utan suppleanter.
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män
kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men
kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den adjungerade ledamoten
får utses till befattning inom styrelsen.
26 § ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för
klubbens angelägenheter.
Styrelsen ska - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
 tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
 verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd
budget;
 med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
 ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god
redovisningssed;
 lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska
kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
 förbereda årsmöte.
Ordföranden är klubbens officiella representant och ska leda styrelsens förhandlingar
och arbete. Vid ordförandens förfall ska vice ordföranden eller annan inom styrelsen
som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande.
Stadgar för Söderslätts GK i Västra Grevie (antagna 2022-10-27) i Västra Grevie, antagna 221027 Sida 11